Vedtægter

Vedtægter for Herreklubben Hornbæk Golfklub

§ 1 Klubbens navn og stiftelse

Stk. 1. Klubbens navn er Herreklubben Hornbæk Golfklub.

Stk. 2. Klubben blev stiftet i 2002.

§ 2 Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at samle så mange som muligt af Hornbæk Golfklubs herrer til golf og hyggeligt samvær en dag om ugen i sæsonen, at arrangere ture til andre baner og at afholde særarrangementer for klubbens medlemmer. En del af klubbens overskud kan anvendes til  klubarbejde i Hornbæk Golfklubs.

§ 3 Klubbens tilhørsforhold

Stk. 1. Klubben er en klub under Hornbæk Golfklub og skal overholde Hornbæk Golfklubs regler.

§ 4 Medlemskab og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer af Herreklubben kan optages alle mandlige medlemmer af Hornbæk Golfklub, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent for året. Medlemskabet gælder for perioden fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år. Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent ved sæsonstarten pr. 1. april, slettes af medlemsregistret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte et maksimum for antal medlemmer.

Stk. 4. Hvis et medlem groft tilsidesætter Herreklubbens regler eller på anden måde bringer klubben i miskredit, kan bestyrelsen beslutte: 1) at give medlemmet en skriftlig påtale, 2) at give medlemmet tidsbegrænset karantæne eller 3) at ekskludere medlemmet. En beslutning om eksklusion kan ankes til generalforsamlingen, som i givet fald træffer endelig afgørelse i sagen.

Stk.6. Bestyrelsen informerer løbende medlemmerne på mail og hjemmesiden, samt opslag i Hornbæk Golfklub.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med afslutningsmatchen ultimo september/primo oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne og opslag i Hornbæk Golfklub.

Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Stk.4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan stemmes pr. fuldmagt. Dog kan hvert fremmødt medlem kun medbringe én fuldmagt.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Regnskab for det forløbne år
 4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

§ 6 Ledelse
Stk. 1. Klubbenledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 2. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen ved valg af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Klubben tegnes i økonomisk henseende af kassereren i forening med formanden, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at oprette en foreningskonto i et pengeinstitut og i den forbindelse anvende netbank til administration af klubbens økonomi.

Stk. 6. Bestyrelsen disponerer inden for den økonomiske ramme i det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter klubbens turneringsbestemmelser.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder og offentliggør årets turneringsplan inden sæsonstarten.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1 Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder behov for det.

Stk 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden en måned, hvis mindst 25 medlemmer afgiver en skriftlig, begrundet anmodning om det. 

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Emnet der ønskes drøftet på generalforsamlingen
 3. Eventuelt

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret påbegyndes med afslutningsmatchen og generalforsamlingen ultimo september/primo oktober måned.

Regnskabsåret afsluttes umiddelbart før afslutningsmatchen og generalforsamlingen det efterfølgende år.

Stk. 2. Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

Stk. 3. Regnskabet bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10 Klubbens opløsning

Stk. 1. Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Kan disse kriterier ikke opfyldes, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor klubben kan opløses, hvis mindst 50 % af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget om opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder den formue, der er i behold, Hornbæk Golfklub.

Historik om vedtægterne

 1. De oprindelige vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2002.
 2. På generalforsamlingen den 11. oktober 2003 blev vedtægterne udbygget ved ændringer i § 4 Medlemskab, § 5 Generalforsamlingen, § 6 Ledelse og § 7 Bestyrelsens kompetence.
 3. På generalforsamlingen i 2004 blev der i § 6 Ledelse, indsat bestemmelsen: ”Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren”.
 4. På generalforsamlingen den 4. oktober 2008 blev § 2 Klubbens formål ændret.
 5. På generalforsamlingen den 3. oktober 2009 blev antallet af bestyrelsesmedlemmer udvidet, således at der kan vælges op til 8 bestyrelsesmedlemmer: I § 6, første afsnit, og i § 6, sidste afsnit blev tallet ”5” ændret til ”8”.
 6. På generalforsamlingen den 2. oktober 2010 blev vedtaget en ny formulering af vedtægterne, der erstatter de hidtil gældende vedtægter.
 7. På generalforsamlingen den 3. oktober 2020 blev klubbens navn ændret.
 8. På generalforsamlingen den 30. september 2023 blev § 2,4,6 og 8 ændret.